string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXIV/150/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 2 listopada 2005w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę stacji wodociągowej wraz z modernizacją sieci wodociągowych dla Gminy Łasin Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 , art. 58 i art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591, zm.Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r.,Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 175 poz.1457) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 i art. 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 0 finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2003r.Nr 15, poz.148 zm.Dz.U.z 2003r. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264,Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz. 2703).

Uchwała nr XXXIV/150/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 2 listopada 2005


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę stacji wodociągowej wraz z modernizacją sieci wodociągowych dla Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 , art. 58 i art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591, zm.Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r.,Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 175 poz.1457) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 i art. 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 0 finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2003r.Nr 15, poz.148 zm.Dz.U.z 2003r. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264,Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz. 2703).


Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zaciąga w 2005 roku na okres 7 lat długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa stacji wodociągowej wraz z modernizacją sieci wodociągowych dla Gminy Łasin".
§2
Zobowiązania finansowe określone w § 1 zostaną pokryte z osiągniętych dochodów budżetowych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od os6b fizycznych i prawnych w poszczeg6lnych latach spłaty zaciągniętej pożyczki w ustalonych terminach.
§3
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Łasin do wykonania uchwały i podjęcia czynności formalnoprawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 11:02:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6015