string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXVI/236/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 23 listopada 2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnegoNa podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm. ), art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/236/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 23 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm. ), art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz.3821) wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 1 pkt 2 załącznik Nr 2 określający wzór deklaracji na podatek od nieruchomości(DN-1) otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (24 listopada 2017, 12:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705