string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXVI/237/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 23 listopada 2017zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie oraz nadania jednolitego tekstu Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w ŁasinieNa podstawie art. 42 ust. 1 i 4 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/237/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 23 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie oraz nadania jednolitego tekstu Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja  z Miechowa w Łasinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia  9 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r. poz. 2724) wprowadza się następujące zmiany:


1)W §1 Statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„§ 1.6. Obszarem działania Zakładu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

2)Po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a.1. Zakład używa nazwy „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie”.
2. Zakład może używać nazwy skróconej „SPZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie” lub „SPZOZ ŁASIN”, a także odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.”

3)W § 3 zmienia się słowo ”przedsiębiorstwa” na „zakłady lecznicze.”
4)W § 6 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
 „ 9) diagnostyki medycznej;  
10) nocnej i świątecznej opieki medycznej.”

5)§ 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1.  Zakład może prowadzić wyodrębnioną działalność gospodarczą uzupełniającą i wspomagającą działalność podstawową, w tym polegającą na udostępnianiu innym podmiotom leczniczym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą pomieszczeń i urządzeń medycznych, świadczeniu usług gastronomicznych i kserograficznych oraz może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza polegającą m.in. na:
1)najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego;
2)świadczeniu usług gastronomicznych;
3)wykonywaniu usług kserograficznych;
4)medycznym zabezpieczaniu imprez;
5)prowadzeniu szkoleń i kursów;
6)wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb więziennych, celnych i instytucji ubezpieczeniowych.
2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje i kursy w zakresie promocji zdrowia dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń.
3. Prowadzenie działalności wymienionych w ust. 1 i 2 nie może ograniczać zadań własnych Zakładu oraz nie może być uciążliwe dla jego pacjentów.”

6)W §11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„§ 11. 3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Zakładu oraz realizacji jego zadań statutowych i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie.”

Dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.”

7)§12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. leczniczych, Głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek oraz Kierowników komórek organizacyjnych.” 

8)W §14 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.”

9)Brzmienie §16 zmienia się na następujące:
„§ 16.1.  Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:
1)na własny wniosek przewodniczącego lub członka rady społecznej,
2)konfliktu interesów;
3)gdy członek Rady z uwagi na swą sytuację osobistą nie jest w stanie realizować obowiązków;
4)nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady;
5)wniosku pomiotu, który wyznaczył swojego przedstawiciela do składu Rady.
2. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka rady społecznej musi zawierać uzasadnienie wraz z przywołaniem podstawy prawnej oraz wyjaśnieniem podstawy faktycznej ze wskazaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.”

10)§ 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19.1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach przewidzianych w ustawie dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Zakład pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów.
3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
4. Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym.”

11)Skreśla się § 21.

12)Dotychczasowe paragrafy 22 i 23 otrzymują kolejno numeracje 21 i 22.
                  
13)Zmienia się treść schematu organizacyjnego SP ZOZ Łasin w zakresie podziału szpitala na jednostki organizacyjne w ten sposób, że pod słowem Szpital dodaje się rubrykę o brzmieniu:
„Gabinet nocnej i świątecznej opieki medycznej”, schemat organizacyjny stanowi załączniki do Statutu od nr 1-4.

14)§ 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Schemat organizacyjny SP ZOZ Łasin stanowi załącznik do niniejszego Statutu.”


§ 2. Nadaje się jednolity tekst Statutu SP ZOZ Łasin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (24 listopada 2017, 13:06:47)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (30 listopada 2017, 08:53:06)
Zmieniono: dodanie załącznikłów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 703