string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXVI/241/2017 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 23 listopada 2017w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art.7 ust.2 w związku z art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm. ) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grudziądzkiego uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/241/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 23 listopada 2017


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art.7 ust.2 w związku z art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm. ) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grudziądzkiego uchwala się, co następuje:


§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Wodną w Łasinie o długości 439 m położoną na działce nr 644 obręb Miasto Łasin jednostka ewidencyjna Łasin – Miasto własność Miasta i Gminy Łasin stanowiącą dojazd do zabudowań mieszkalnych oraz połączenie z drogą krajową nr 16 gminnej sieci dróg.

§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w § 1 oznaczona jest na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (24 listopada 2017, 13:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581