string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/152/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 7 grudnia 2005budżetu miasta i gminy Łasin na rok 2005.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591, zm.Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r.,Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U.z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2003r.Nr 15, poz.148 zm.Dz.U.z 2003r. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.l264,Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz.l 14, Nr 64 poz.565, Nr 180 poz.1495 ) oraz art. 8 ust.l pkt 1 i 4 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2003r.Nr203,poz.l966).

Uchwała nr XXXV/152/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 7 grudnia 2005


budżetu miasta i gminy Łasin na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591, zm.Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r.,Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U.z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2003r.Nr 15, poz.148 zm.Dz.U.z 2003r. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.l264,Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz.l 14, Nr 64 poz.565, Nr 180 poz.1495 ) oraz art. 8 ust.l pkt 1 i 4 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2003r.Nr203,poz.l966).


Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2005r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/122/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Łasin na rok 2005 zmienionej
Uchwałą Nr XXVI/129/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 kwietnia 2005r. Uchwałą Nr XXVII/130/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 maja 2005r. Uchwałą Nr XXVIII/132/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2005r. Zarządzeniem Nr 146/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 sierpnia 2005r. Uchwałą Nr XXXI/140/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 września 2005r. Zarządzeniem Nr 157/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2005r. Zarządzeniem Nr 163/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 października 2005r. Uchwałą Nr XXXIV/151/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 listopada 2005r. wprowadza się następujące zmiany :
l.w § 1 pkt.1 liczby 14.778.005,00 "dochody" zastępuje się
liczbami dochody ogółem w wysokości -14.869.609,00
- Subwencja ogólna -6.738.515,00
w tym:
I.Część wyrównawcza -1.325.415,00
z tego
-kwota podstawowa -798.594,00

-kwota uzupełniająca -526.821,00
Il.Część oświatowa -5.413.100,00
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej zgodnie z planem
finansowym stanowiącym załącznik nr 4 -2.177.467,00
- Dotacje celowe na zadania własne - 726.882,00
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami admin. rządowej -3.000,00
-Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t. -4.800,00
Odpowiednie zmiany w planie dochodów na 2005r. zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
2.w § 1 pkt.2 liczby 18.920.273,00 "wydatki" zastępuje się
liczbami wydatki ogółem w wysokości -19.011.877,00
z tego:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej -2.177.467,00
-wydatki na zadania własne -726.882,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej -3.000,00
-na zadania realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t. -4.800,00
- wydatki na wynagrodzenia -5.294.481,00
- pochodne od wynagrodzeń -1.212.796,00
- wydatki na obsługę długu -7.000,00 -wydatki z tyt.udziełonych poręczeń -20.900,00
- wydatki majątkowe -4.390.691,00
w tym inwestycje -4.390.691,00
-rezerwa -15.000,00
Odpowiednie zmiany w planie wydatków na 2005r. zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
3.Ustala się deficyt budżetu -4.142.268,00
Źródła pokrycia deficytu
-kredyt -760.001,00
-pożyczka -1.883.610,00
-nadwyżka z lat ubiegłych -1.498.657,00
4.Dokonuje się zmian w planie inwestycji na 2005r. polegających na zmniejszeniu wartości planowanych nakładów na inwestycje w 2005r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 11:05:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4752