string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/153/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 7 grudnia 2005w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad jeziorem Nogat w sołectwie NogatDz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 Dz. U. Nr 6, poz. 4, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz. U . Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)

Uchwała nr XXXV/153/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 7 grudnia 2005


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat

Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 Dz. U. Nr 6, poz. 4, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz. U . Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)


Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat wyznaczonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:15000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§2
Dla terenu będącego przedmiotem opracowania przewiduje się funkcje:
1) wypoczynku, turystyki oraz zabudowy letniskowej,
2) ośrodków i zespołów usługowych związanych z rekreacją i wypoczynkiem,
3) zabudowy j ednorodzinnej
4) zabudowy zagrodowej,
5) zieleni izolacyjnej i ochronnej,
6) komunikacji.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 11:06:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6073