string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/154/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 7 grudnia 2005zmieniająca uchwałę Nr XI/75/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2004 - 2006Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, ) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959 oraz Nr 123 poz. 1291, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484) w związku z art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606)

Uchwała nr XXXV/154/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 7 grudnia 2005


zmieniająca uchwałę Nr XI/75/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2004 - 2006

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, ) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959 oraz Nr 123 poz. 1291, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484) w związku z art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606)


Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1.
W Uchwale Nr XI/75/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2004 - 2006 wprowadza się następujące zmiany:
W § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Zwolnienie przysługuje, gdy:
1) poziom zatrudnienia zostanie utrzymany w poszczególnych latach podatkowych, zgodnie z tabelą w
ust. 3;
2) wnioskodawca nie posiada wobec budżetu gminy zaległości."
§2.
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 11:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4786