string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/155/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 7 grudnia 2005w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959 oraz Nr 123 poz. 1291, zm. Dz.U z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz. 1399 Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484 oraz art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,) w związku z art. 4 ust. 1,art. 5 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606,)

Uchwała nr XXXV/155/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 7 grudnia 2005


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959 oraz Nr 123 poz. 1291, zm. Dz.U z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz. 1399 Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484 oraz art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,) w związku z art. 4 ust. 1,art. 5 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606,)


Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1-
Ustala się następujące wysokości stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 510,00 zł.
b) powyżej 5.5 ton do 9 ton włącznie - 714.00 zł.
c) powyżej 9 ton , ale mniej niż 12 ton - 816,00 zł.
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
a) przy dwóch osiach:
- od 12 ton do 16 ton włącznie - 1.125,00 zł.
- powyżej 16 ton do 18 ton włącznie - 1.252,00 zł.
- powyżej 18 ton i więcej - 1.277,00 zł.

b) przy trzech osiach - 1.608,00 zł.
c) cztery i więcej osi - 2.452,80 zł.

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton 1.000.00 zł.
4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie :
- przy dwóch osiach - 1.936,00 zł.
- przy trzech osiach - 1.770,00 zł.

b) powyżej 36 ton :
- przy dwóch osiach - 2.220,00 zł.
- przy trzech osiach -2.505,10 zł.

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 816,00 zł.
6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie :
- przy jednej osi - 800,00 zł.
- przy dwóch osiach -1.377,00 zł.
- przy trzech osiach -1.428,00 zł.
b) powyżej 36 ton :
- przy dwóch osiach - 1.734,00 zł.
- przy trzech osiach - 1.805,40 zł.
7) Od autobusu - w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
- mniejszej niż 30 miejsc - 700,00 zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.770,00 zł.
§2.
Stawki podatku od środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt. 1,3 i 5 wyprodukowanych w roku 2002 i nowszych obniża się o 50,00 zł.
§3.
Traci moc uchwała Nr XI/76/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
§4.
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2006r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 11:08:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5070