string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/158/05Rady Miejskiej Łasinz dnia 7 grudnia 2005w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.(j. t. Dz. U. z 2002 r., Nr. 147, poz.l231,Nr 167 poz. 1372, zmiany z 2003 r Nr 80 poz. 719, Nr 122poz.ll43, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej( Dz. U Nr 64, poz. 593, zm. Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 988, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, 180, poz. 1493) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)

Uchwała nr XXXV/158/05
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 7 grudnia 2005


w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.(j. t. Dz. U. z 2002 r., Nr. 147, poz.l231,Nr 167 poz. 1372, zmiany z 2003 r Nr 80 poz. 719, Nr 122poz.ll43, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej( Dz. U Nr 64, poz. 593, zm. Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 988, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, 180, poz. 1493) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)


Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.
§3
Traci moc uchwała Nr XXI/108/04 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§4
Uchwała wraz z załącznikiem nr 1 , podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 11:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5203