string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/159/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 7 grudnia 2005zmieniająca uchwałę Nr XW91/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca2004 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust.l i2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz na' podstawie § 2, pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz 1222 zm 160, poz. 1343)

Uchwała nr XXXV/159/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 7 grudnia 2005


zmieniająca uchwałę Nr XW91/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca2004 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust.l i2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz na' podstawie § 2, pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz 1222 zm 160, poz. 1343)


Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr XW91/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin wprowadza się następujące zmiany: 1. pkt 8 Tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin otrzymuje brzmienie: wartość jednego punktu „2,70 zł" zastępuje się liczbą „3,20 zł"
§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 11:26:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5144