string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/161/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 7 grudnia 2005w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2005 - 2006 z perspektywą na lata 2007- 2013.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)

Uchwała nr XXXV/161/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 7 grudnia 2005


w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2005 - 2006 z perspektywą na lata 2007- 2013.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)


Rada Miejska uchwala, co następuje :
§1 W związku z wystąpieniem o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego celem ujednolicenia kwoty całkowitej projektu inwestycyjnego „ Budowa stacji uzdatniania wody w Łasinie" realizowanego przez Miasto i Gminę Łasin w Planie Rozwoju Lokalnego przyjętego uchwałą Nr XXIV/121/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 lutego 2005 r., zmienionego uchwałą Nr XXVI/128/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 kwietnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany;
1. strona 62 Planu Rozwoju Lokalnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do
uchwały 2.strona 62 A1 Planu Rozwoju Lokalnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 11:28:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4285