Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIEJSKIEJ ŁASIN  >  2018

Uchwała nr XLI/275/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 26 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 451/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2018r., Zarządzenie Nr 453/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2018r., Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018r., Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r., Zarządzenie Nr 463/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 marca 2018r., Zarządzenie Nr 464/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 marca 2018r., Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r., Zarządzenie Nr 472/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 kwietnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)§ 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 36.194.360,05 zł, z tego:
1)dochody bieżące w wysokości            32.444.486,88 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości        3.749.873,17 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały.”;
2)§ 2.1. otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 47.172.542,05 zł, z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości            31.848.132,88 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości       15.324.409,17 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały.”;
3)w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4)w załączniku nr 2 „Wydatki  budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
5)załącznik  nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały;
6)§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  10.978.182,00 zł, który  zostanie  sfinansowany przychodami  z  tytułu:
1)zaciągniętych  pożyczek i kredytów   w wysokości  6.240.000,00 zł;
2)nadwyżki  z lat ubiegłych  w wysokości   4.512.182,00 zł.”;
3)wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości     226.000,00 zł.
7)  § 4 otrzymuje brzmienie:
      „§ 4. Ustala się :
1)przychody budżetu w wysokości  11.469.312,00 zł;
2)rozchody budżetu w wysokości         491.130,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 4 do uchwały”;
8)załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
9) § 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu: 
   1) jednostkom sektora finansów publicznych   w wysokości     1.264.344,00 zł;
   2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  w wysokości   231.000,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
10) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 6 do niniejszej uchwały;
12) § 15 otrzymuje brzmienie:
„ § 15.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości  1.000.000,00 zł.
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.240.000,00 zł.";
13) § 16 otrzymuje brzmienie:
„ § 16. Upoważnia się Burmistrza do: 
1)zaciągania kredytów i pożyczek na:
a)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   1.000.000,00 zł;
b)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości   6.240.000,00 zł;
2)dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Opublikował: Bartosz Żmuda (27 kwietnia 2018, 14:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij