string(21) "Rady Miejskiej Łasin" string(21) "Rady Miejskiej Łasin"

Uchwała nr XLII/286/2018 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 29 maja 2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy ŁasinNa podstawie art. 12 ust.1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późn. zm. ) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/286/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 29 maja 2018


w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin

Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późn. zm. ) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 35.

§ 2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 25.

§ 3. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 25.

§ 4. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15.

§ 5. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15.

§ 6. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15.

§ 7. Tracą moc uchwały:

1)Nr XXXII/205/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%  alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 46, poz.857) ;
2)Nr XXI/107/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały   Nr XXXII/205/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%  alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz 
zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. Nr 6, poz.91)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (1 czerwca 2018, 14:00:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739