string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XLII/290/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 29 maja 2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875,z późn. zm. ) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U.z 2017 r., poz. 519,z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/290/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 29 maja 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875,z późn. zm. ) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U.z 2017 r., poz. 519,z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania  na  ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszejuchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia2018roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (1 czerwca 2018, 14:12:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 746