string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XLIII/292/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 21 czerwca 2018zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLIII/292/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 21 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/243/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2024 (zmiana: Uchwała Nr XL/272/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r., Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2)załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (4506kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (25 czerwca 2018, 09:33:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 777