string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XLIV/295/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 13 sierpnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLIV/295/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 13 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/243/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2024 (zmiana: Uchwała Nr XL/272/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r., Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018r., Uchwała Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1)tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2033";
2)załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3)załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik 1 (3904kB) pdf

Załącznik 2 (1018kB) pdf

Objaśnienia przyjętych wartości (1812kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (14 sierpnia 2018, 10:23:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 720