string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XLIV/296/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 13 sierpnia 2018w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLIV/296/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 13 sierpnia 2018


w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Postanawia się wyemitować 15.000 (słownie piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
§ 2. Emisja obligacji komunalnych w latach 2018-2020 będzie przeznaczona na: 
w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7.500.000,00 zł;
w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.850.000,00 zł i spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł;
w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.350.000,00 zł  i spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł.
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1)seria A 18 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
2)seria B 18 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
3)seria C 18 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
4)seria D 18 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
5)seria E 18 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
6)seria F 18 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
7)seria G 18 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
8)seria H 18 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
9)seria I 18 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
10)seria J 18 o wartości 1.000.000,00 zł; (słownie: jeden milion złotych);
11)seria A 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
12)seria B 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
13)seria C 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
14)seria D 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
15)seria E 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
16)seria F 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
17)seria G 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
18)seria H 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
19)seria I 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
20)seria J 19 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
21)seria A 20 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
22)seria B 20 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
23)seria C 20 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
24)seria D 20 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
25)seria E 20 o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji serii A 18, B 18, C 18, D 18, E 18, F 18, G 18, H 18,  I 18  i J 18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku, emisja obligacji serii A 19, B 19, C 19, D 19, E 19, F 19, G 19, H 19, I 19 i J 19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku, emisja obligacji serii A 20, B 20, C 20, D 20, E 20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku.
3. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.
§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w latach 2024-2033:
1)obligacje serii A 18 i B 18 nie później niż do dnia 31.12.2024r.;
2)obligacje serii C 18 i D 18 nie później niż do dnia 31.12.2025r.;
3)obligacje serii E 18 i F 18 nie później niż do dnia 31.12.2026r.;
4)obligacje serii G 18 i H 18 nie później niż do dnia 31.12.2027r.;
5)obligacje serii I 18 i J 18 nie później niż do dnia 31.12.2028r.;
6)obligacje serii A 19, B 19 i C 19 nie później niż do dnia 31.12.2029r.;
7)obligacje serii D 19, E 19 i F 19 nie później niż do dnia 31.12.2030r.;
8)obligacje serii G 19, H 19 i I 19 nie później niż do dnia 31.12.2031r.;
9)obligacje serii J 19, A 20 i B 20 nie później niż do dnia 31.12.2032r.;
10)obligacje serii C 20, D 20 i E 20 nie później niż do dnia 31.12.2033r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto i Gminę Łasin obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia, bez dodatkowych kosztów finansowych.
§ 5. 1. Obligację będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnych i wypłaca w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji.
3. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalone na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
§ 6.1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Łasin.
2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta i Gminy Łasin.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Łasin do:
1)dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
2)zawarcia umowy z bankiem lub domem maklerskim, któremu będą powierzone czynności związane ze zbyciem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
3)wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie (312kB) pdf

Spłata długu w latach 2018-2033 (415kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (14 sierpnia 2018, 10:30:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 924