string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XLVI/301/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 17 października 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLVI/301/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 17 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


    § 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 451/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2018r., Zarządzenie Nr 453/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2018r., Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018r., Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r., Zarządzenie Nr 463/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 marca 2018r., Zarządzenie Nr 464/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 marca 2018r., Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r., Zarządzenie Nr 472/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 kwietnia 2018r., Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018r., Zarządzenie Nr 477/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 kwietnia 2018r., Zarządzenie Nr 480/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2018r., Zarządzenie Nr 491/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 maja 2018r., Zarządzenie Nr 500/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 czerwca 2018r., Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018r., Zarządzenie Nr 507/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2018r., Zarządzenie Nr 510/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2018r., Zarządzenie Nr 521/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 lipca 2018r., Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 sierpnia 2018r., Zarządzenie Nr 535/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2018r., Zarządzenie Nr 537/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 września 2018r., Uchwała Nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018r., Zarządzenie Nr 542/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2018r., Zarządzenie Nr 550/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 września 2018r., Zarządzenie Nr 552/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11października 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)§ 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 36.991.922,44 zł, z tego:
1)dochody bieżące w wysokości            34.191.863,83 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości         2.800.058,61 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały.”;
2)§ 2.1. otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 49.230.104,44 zł, z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości            33.870.750,27 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości       15.359.354,17 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały.”;
3)w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4)w załączniku nr 2 „Wydatki  budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
5)załącznik  nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały;
6)w załączniku nr  5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
7)§ 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu: 
   1) jednostkom sektora finansów publicznych   w wysokości     994.344,00 zł;
   2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  w wysokości   237.000,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
8)załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
9)załącznik nr 9 "Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 6 do niniejszej uchwały;
10)załącznik nr 10 „Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 2018 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (18 października 2018, 11:35:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632