string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XLVI/302/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 17 października 2018w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm 1)) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/302/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 17 października 2018


w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm 1)) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Łasin następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1.punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od:
- szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,
- obiektów sakralnych.
2.pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), od drzwi miejsc określonych w pkt 1 do drzwi miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych;  

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (18 października 2018, 11:38:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1478