string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XLVI/303/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 17 października 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/303/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 17 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Łasin stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin, zmienionej: uchwałą Nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2013 r. i uchwałą Nr XXXV/228/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/254/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r poz. 556, z 2013r. poz. 2907, 2017 r. poz. 3629 oraz z 2018 r. poz. 781) wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 6 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”

2)W § 7. ust.1 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

„4) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”

3)W § 13:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O sesji Rady powiadamia się radnych najpóźniej 5 dni przed ustalonym terminem obrad – zawiadamiając o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, projektowanym porządku obrad, dołączając niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji wraz z projektami uchwał.”
            
- ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 „ 5. Zawiadomienie o sesji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.”

4)W § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sesje odbywają się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łasin”

5)w § 22:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który winien zawierać: 
1)numer, datę i miejsce posiedzenia;
2)stwierdzenie prawomocności posiedzenia; 
3)wyznaczenie sekretarza; 
4)nazwisko prowadzącego obrady;
5)nazwiska nieobecnych członków Rady;  
6)odnotowanie faktu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
7)ustalony porządek obrad;
8)przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz tekst  zgłoszonych i uchwalonych wniosków;
9)czas trwania posiedzenia;
10)imienne wykazy głosowania radnych lub wyniki głosowania tajnego, w tym głosy ważne i nieważne;
11)podpis Przewodniczącego i sekretarza obrad.”

- uchyla się ust. 4

6)§ 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. 1.  Rada stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym i statutu  podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą lub bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady
2. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne poprzez wyczytanie przez Przewodniczącego Rady imienia i nazwiska radnego, który określa czy głosuje „za”,  „przeciw” czy „wstrzymuje się” od głosowania nad projektem uchwały.
4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inni sposób zwyczajowo przyjęty.
5.  Zwykła większość w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady oznacza więcej głosów " za " od głosów " przeciw ". Głos wstrzymujący się i nieważny nie wyraża stanowiska ani " za " ani " przeciw ".
6.  Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą ważnie oddanych głosów za wnioskiem przewyższająca połowę ustawowego składu 
Rady, a zarazem tej połowie najbliższa.
7.  Bezwzględna większość głosów oznacza, co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.
8.  W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą odpowiednio przygotowanych kart do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
9.  Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród radnych komisja skrutacyjna.
10.  Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący sesji przy pomocy sekretarza obrad. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad bezzwłocznie.” 

7)§ 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Rada powołuje 4 stałe Komisje o następującym zakresie zadań:
1)KOMISJĘ REWIZYJNĄ, która opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, a także wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin, stanowiący załącznik Nr 6 do Statutu.

2)KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, do zadań, której należy    
przygotowanie i przedstawienie Radzie propozycji załatwienia spraw wynikających z kierowanych do Rady skarg, wniosków i petycji. 

3)KOMISJĘ GOSPODARKI, BUDŻETU I BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO,  do której należą sprawy:
a)planowania finansowego i budżetowego,
b)zagospodarowania przestrzennego,  
c)gospodarki komunalnej i budownictwa mieszkaniowego,
d)komunikacji, transportu i łączności,
e)gospodarki nieruchomościami,
f)planowania gospodarczego rolnictwa,
g)rekultywacji i użytkowania gleb,
h)melioracji,
i)produkcji rolno – spożywczej,
j)handlu i usług,
k)bhp i ppoż.,
l)ekologii i ochrony środowiska,
m)bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Rady;  
4) KOMISJĘ EDUKACJI,  ZDROWIA , OPIEKI SPOŁECZNEJ KULTURYI  SPORTU, do której należą sprawy:
a)edukacji dzieci i młodzieży,
b)opieki i wychowania,
c)opieki zdrowotnej, 
d)opieki socjalno-bytowej, 
e)problematyki socjalno – bytowe młodego pokolenia,
f)działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.”

8)Dodaje się § 33a, § 33b i §33c w brzmieniu:

„§ 33a. 1. W skład komisji skarg, wniosków i petycji, zwana dalej Komisją, wchodzą radni, w tym przedstawiciele delegowani przez wszystkie kluby radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.
 2. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1)opiniowanie skierowanych przez Radę  skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych;
2)rozpatrzenie składanych przez obywateli:
a)wniosków,
b)petycji
3. Jeżeli komisja skarg, wniosków i petycji nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust 2, przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Rady z wnioskiem o przesłanie właściwemu organowi i powiadomienie skarżącego oraz właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska terminie 14 dni.
4. Komisja skarg, wniosków i petycji, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, o której mowa w ust. 2 pkt 1, występuje odpowiednio do Burmistrza albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska terminie 14 dni.
5. Komisja skarg, wniosków i petycji, po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 3, oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zajmuje stanowisko w sprawie i przekazuje je Przewodniczącemu Rady.

§ 33b. 1. W skład Komisji wchodzi 5 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków komisji.
3. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego oraz pozostałych członków wybiera Rada Miejska.
4. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji, prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 33c.1. Do zakresu działania Komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1)Rozpatrywanie skarg dot. zadań lub działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych.
2)Rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dot. ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności.
3)Rozpatrywania petycji kierowanych do Rady Miejskiej.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb.
3.  Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, który powinien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
4.Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.”

9)w § 53 uchyla się ust. 3

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (18 października 2018, 11:42:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 746