string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XIX/153/2008Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775, Dz. U. z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz, 1111) w związku z art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/153/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775, Dz. U. z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz, 1111) w związku z art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Łasin obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 r. zgodnie z poniższą tabelą:
 
Do Pobrania:


wartość stawek podatku (28kB) pdf§ 2. Traci moc uchwala Nr XI/65/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 150, poz. 2699).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.  

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 11:19:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4320