string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIX/154/2008 Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, Dz.U z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (}. t.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm., Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111) w związku z art. 4 ust. 1,art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/154/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, Dz.U z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (}. t.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm., Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111) w związku z art. 4 ust. 1,art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się następujące wysokości stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie  - 510,00 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie     - 714,00 zł.,
c) powyżej 9 ton , ale mniej niż 12 ton   - 816,00 zł,;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) przy dwóch osiach:
-  od 12 ton do 16 ton włącznie - 1.125,00 zł.,
-  powyżej 16 ton do 18 ton włącznie - 1.252,00 zł.,
-  powyżej 18 ton i więcej - 1.277,00 zł.,
b) przy trzech osiach       - 1.608,00 zł.,
c) cztery i więcej osi       - 2.453,00 zł.;
 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -1.000,00 zł.;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie :
-  przy dwóch osiach    - 1.850,00 zł.,
-  przy trzech osiach     - 1.950,00 zł.,
b)  powyżej 36 ton :
- przy dwóch osiach   - 2.220,00 zł.,
-   przy trzech osiach   - 2.505,00 zł.;

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 816,00 zł.;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:

a)   do 36 ton włącznie :
-  przy jednej osi - 800,00 zł
-  przy dwóch osiach -1.377,00 zł.
-  przy trzech osiach -1.428,00 zł.

b)   powyżej 36 ton :
-  przy jednej osi -      1.200,00 zł
-  przy dwóch osiach -      1.734,00 zł
-  przy trzech osiach      1.805,00 zł.

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a)  mniejszej niż 30 miejsc                  -    700,00 zł.,
b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc   - 1.770,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/67/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 150, poz. 2701).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.
  

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 11:31:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4943