string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIX/155/2008Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2009 roku.Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775 z 2007 r. Nr 109 poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116 poz. 730) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 4 ust.l i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/155/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2009 roku.

Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775 z 2007 r. Nr 109 poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116 poz. 730) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 4 ust.l i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) uchwala się, co następuje:


§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) obniża się z kwoty 55,80 zł za lq - do kwoty 45,00 zł za lq. Wobec powyższego stawka podatku rolnego od dnia 1 stycznia 2009 roku wynosić będzie:

1) dla gospodarstw rolnych - od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężną 
2,5 q żyta - 112,50 zł;

2) dla pozostałych gruntów - od 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną
5 q żyta - 225,00 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życic z dniem 1 stycznia 2009 r.
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 11:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5462