string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIX/157/2008 Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Łasin do Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO.Na podstawie art. 7 pkt. 19, art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634), art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U.UE.L.05.277.1 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/157/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Łasin do Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO.

Na podstawie art. 7 pkt. 19, art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634), art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U.UE.L.05.277.1 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić jako partner publiczny w ramach Partnerstwa Lokalnej Grupy Działania WIECZNO do Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO.

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie reprezentowania Miasta i Gminy Łasin w Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO i wyznaczania osób reprezentujących gminę w organach fundacji powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/35/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Łasin do Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 12:03:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4758