string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XIX/159/2008Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz, 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/159/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz, 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Łasin stanowiącym załącznik do uchwały Nr IW24/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2007 r. Nr 5, poz. 89) wprowadza się następujące zmiany: l/w§3: a/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Hejnałem Miasta Łasin jest utwór muzyczny, którego zapis nutowy stanowi załącznik Nr 3b do Statutu", b/ dotychczasowy ust.3 otrzymuje oznaczenie „ust.4" i następujące brzmienie:
„ 4. Zasady używania herbu i barw Gminy, hejnału oraz insygniów władzy określa Rada w odrębnej uchwale".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 12:10:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4758