string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 174 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111) art. 165, art. 184 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112) art.4ust.lpkt 2 lit/T', pkt 3 i 12 oraz ust. 3, art. 8 ust.l pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz.539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/160/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 174 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111) art. 165, art. 184 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112) art.4ust.lpkt 2 lit/T', pkt 3 i 12 oraz ust. 3, art. 8 ust.l pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz.539) uchwala się, co następuje:


§ l.W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr Xll/88/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2008 zmienionym
Uchwałą Nr X1I1/104/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 marca 2008r. Zarządzeniem Nr 133/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 kwietnia 2008r. Zarządzeniem Nr 139/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 maja 2008r. Uchwałą Nr XV/115/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 maja 2008r. Uchwałą Nr XVl/121/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2008r. Zarządzeniem Nr 156/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 lipca 2008r. Uchwałą Nr XVll/129/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 września 2008r. Uchwałą Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 20.274.191,00 zł. w tym:
dochody bieżące       18.936.319,00 zł,
dochody majątkowe   1.337.872,00 zł
zastępuje się kwotą 19.927.305,00 zł w tym:
dochody bieżące       19.789.433,00 zł,
dochody majątkowe      137,872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr I do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 22.668.204,00 zł w tym:
wydatki bieżące       19.469.838,00 zł
wydatki majątkowe    3.198.366,00 zł

zastępuje się kwotą 22.321.318,00 zł w tym:
wydatki bieżące       20.322.952,00 zł
wydatki majątkowe   1.998.366,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 4 wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5)  w załączniku nr 5 przychody i rozchody budżetu wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6)  w załączniku nr 6 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7)  w załączniku nr 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8)  w załączniku nr 8 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2008 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9) w § 6 ust. 1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 72.000,00 zł zastępuje się kwotą 74.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
 
10) w załączniku nr 11 plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku nr 12 dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

12) w załączniku nr 15 prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 12:24:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4604