string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr Nr XIX/161/2008Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875), oraz art.174, art.176 i art. 130 w związku z art. 189 a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr XIX/161/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875), oraz art.174, art.176 i art. 130 w związku z art. 189 a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

§ 2. Z budżetu Miasta i Gminy Łasin mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na obszarze Miasta i Gminy Łasin;
2) jest dostępny publicznie;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe;
4) jest wpisany do rejestru zabytków.

§ 3. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2.

§ 4.1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu przedstawionego przez wnioskodawcę.

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 5.1. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Łasin na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

2. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Łasin wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 6.1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres, siedzibę
wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
5) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania;
6) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją
7) termin zakończenia prac objętych wnioskiem;
8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
9) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów;
10) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do prac, o których mowa w § 4 stosuje się przepisy ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.
4. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku -sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
5. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 4, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 7.1. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być przyznana.

2.  Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej propozycje przyznania dotacji.

3. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Radzie Miejskiej przedstawiane są do zaopiniowania Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego.

§ 8. Dotację przyznaje Rada Miejska w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację;
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

§ 9. Uwzględniając § 8 oraz dane z wniosku o dotację Burmistrz Miasta i Gminy zawiera z beneficjentem umowę określającą w szczególności:

1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków;
3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł;
4) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji;
5) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
6) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji;
7) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 10. 1. Kontrola, o której mowa w § 9 pkt 2 przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy i polega na:

1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna);
2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa).

2. Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.

§ 11.1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa Burmistrzowi Miasta i Gminy sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych.

2.  Sprawozdanie określa:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych;
2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi z
niniejszej uchwały.

4. Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Burmistrza Miasta i Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

§ 12. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w umowie.

§ 13. 1. Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi dokumentację udzielonych dotacjach.
2.  Dokumentacja, o którym mowa w ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winna zawierać:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;
2)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;
3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji wymienionej w § 8;
4) kserokopię umowy o dotację;
5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o jej rozliczeniu;
6) adnotacje o podaniu informacji wynikających z ust. 3 do publicznej wiadomości.
 
3. Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Łasin uchwałę o przyznaniu dotacji, o której mowa w § 8.

§ 14. Do dotacji w 2009 roku nie stosuje się § 7 ust. 1. Wnioski o dotację na rok 2009 należy składać do 30 marca 2009 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 12:42:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4555