string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XIX/162 /2008Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008w sprawie określenie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Łasin.Na podstawie art.18 ust.2 pktl5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XIX/162 /2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie określenie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art.18 ust.2 pktl5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) uchwala się, co następuje


§ 1. Gmina udziela klubom sportowym wsparcia w formie :

1) udostępniania gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla organizowania zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców gminy;
2) udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.

§ 2.1. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe, które prowadzą działania w zakresie sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców miasta i gminy i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.

2. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy postępowania konkursowego.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 3.1. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w następujących kategoriach:

1) koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów;
2) koszty uczestniczenia w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia;
3) koszty podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie;
4) koszty przewozu zawodników na rozgrywki sportowe;
5) koszty obsługi sędziowskiej i medycznej;
6) koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy i symbolicznych nagród;
7) koszty szkoleń i treningów zawodników;
8) koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania;
9) koszty pośrednie w szczególności koszty mediów, czynszu, koszty administracjane i obsługi księgowej.

2. Dotacje nie będą udzielane na:

1) remonty budynków;
2) zadania i zakupy inwestycyjne;
3) zakup nieruchomości;
4) działalność gospodarczą;
5) koszty promocji;
6) premię dla zawodników.

§ 4.1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się co najmniej w prasie o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin.

2. W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte co najmniej następujące informacje:
 
1) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs;
2) zasady przyznawania dotacji;
3) wymogi formalne jakie winna spełniać oferta;
4) miejsce i termin składania ofert;
5) miejsce i termin otwarcia ofert.

§ 5.1. Oferta złożona przez klub sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji powinna zawierać co najmniej:

1) nazwę i siedzibę oferenta;
2) dokładny adres oferenta, numer telefony i faxu oraz adres e-mail;
3) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy;
4) numer NIP i REGON;
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego;
6) rodzaj i cel zadania;
7) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania;
8) kosztorys zawierający kalkulację przewidywalnych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy;
9) wysokość wnioskowanej dotacji;
10) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
11) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

2. Do oferty, o której mowa w ust. 1 należy dołączyć co najmniej:

1) aktualny opis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpisu tegoż dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego;
3) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania;
4) merytoryczne i finansowe sprawdzenie z działalności.

§ 6.1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta i Gminy powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.

2. Komisja składa się z co najmniej 3 osób.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Łasin.

4. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
 
1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny ofert;
2) przedłożenie wyników konkursu Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.1. Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminy składania ofert wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

2. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej jej członkowie zostają powiadomieni nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

3. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.

§ 8.1. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza wymogi formalne, czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, czy została złożona w terminie, czy podpisana została przez osoby umocowane do reprezentacji oraz czy z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

2. Komisja konkursowa może wyznaczyć dodatkowy termin dla uzupełnienia braków formalnych oferty. Oferta złożona po terminie nie może być uzupełniona. Komisja konkursowa wzywa oferenta do uzupełnienia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni. W takim przypadku komisja konkursowa zawiadamia wszystkich oferentów o terminie merytorycznego rozpatrzenia ofert, który nie może być wyznaczony później niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

§ 9. Dokonując oceny merytorycznej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:

1) rodzaj i cel zadania;
2) sposób realizacji zadania;
3) kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj kosztów;
4) udział środków własnych i posiadanych z innych źródeł;
5) zasoby kadrowe;
6) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego;
7) dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.

§ 10.1. Z przebiegu pracy komisji konkursowej sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) termin i miejsce rozpatrzenia ofert;
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3) liczbę zgłoszonych ofert;
4) wskazanie ofert spełniających warunki formalne i uzasadnienie odrzucenia ofert nie spełniających warunków formalnych;
5) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;
6) podpisy członków komisji konkursowej.
 
2. Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez komisję konkursową stanowią załączniki do protokołu.

3. Komisja konkursowa przekazuje protokół Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11.1. Konkurs winien być rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Wyniki konkursu doręcza się wnioskodawcom i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulega rozwiązaniu.

§ 12.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a klubem sportowym, którego oferta została wybrana.

2. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie roku budżetowego, na który została przyznana.

3. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.

4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowa winna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;
2) rodzaj zadania podlegającego dotacji i cel na jaki dotacja została przyznana;
3) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizację zadania;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia dotacji;
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;
8) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji;
9) podpisy stron.

6. Załącznikiem do umowy jest zawarty w ofercie szczegółowy opis zadania i harmonogram wydatków.

§ 13.1. W trakcie realizacji zadania gmina dokonuje kontroli realizacji zadania.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Łasin wyznaczeni przez Burmistrza Miasta i Gminy.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz Miasta i Gminy zawiadamia klub sportowy co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.

4. Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu sportowego lub w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

5. Kontrolujący ma prawo do żądania udzielenia informacji o przebiegu wykonania zadania, wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowaniem dotacji, wgląd do dokumentacji księgowej.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 14.1. Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który została zawarta umowa.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:
 
1) informacje o przebiegu realizacji zadań;
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o harmonogram wydatków załączony do umowy;
3) inne istotne informacje o realizacji zadania;
4) zestawienie kserokopii rachunków (faktur) potwierdzających wydatkowanie środków.

4. Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 13:10:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5306