string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIX /163/2008Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008w sprawie wyrażenia zgody na rezygnacje z prawa pierwokupu nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.Nrl02,poz.l055,Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z2006r.Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) w związku z art.l 10 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr59, poz.369.) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XIX /163/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie wyrażenia zgody na rezygnacje z prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.Nrl02,poz.l055,Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z2006r.Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) w związku z art.l 10 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr59, poz.369.) uchwala się , co następuje:§ 1 . Wyrazić zgodę na rezygnację z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nogacie oznaczonej na mapie ewidencji gruntów obrębu Nogat jako działki: nr 2/47 o pow. 2186 m2 zapisanej w KW nr TO 1U/00022839/1 i udział 2/28 części we własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 2/34, stanowiącej drogę, o powierzchni 2186 nr, zapisanej w KW nr TO1U/00036278/1,   oraz udział wynoszący 2/58 części we własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 2/52 o powierzchni 4591 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00036279/8 w której wpisanymi właścicielami są Stanisław i Czesława Leśkiewicz .
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 13:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4837