string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XVIII/151/2008RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 17 października 2008w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 ,poz. 220,Nr 62.poz558, Nr 113, poz. 984, Nrl53, poz 1271 i Nr 214, pozl806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, pozl568 z 2004 r. Nr 102,poz.l055,Nrl 16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759. z 2005 r. Nr 172. poz 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, pozl337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974,Nr 173,poz.l218 ) w związku z § 2 uchwały Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 sierpnia 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.(Dz. Urz Woj. Kuj. Pom. z 2007 r. Nr 110, poz. 1640) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XVIII/151/2008
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 17 października 2008


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 ,poz. 220,Nr 62.poz558, Nr 113, poz. 984, Nrl53, poz 1271 i Nr 214, pozl806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, pozl568 z 2004 r. Nr 102,poz.l055,Nrl 16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759. z 2005 r. Nr 172. poz 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, pozl337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974,Nr 173,poz.l218 ) w związku z § 2 uchwały Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 sierpnia 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.(Dz. Urz Woj. Kuj. Pom. z 2007 r. Nr 110, poz. 1640) uchwala się , co następuje:


§ 1 . Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania gruntu dla niezabudowanej działki nr 534 zapisanej w Księdze Wieczystej nr 12034 położonej w Łasinie przy ul Odrodzenia Polski i zwrot zwaloryzowanej pierwszej opłaty rocznej . Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

§ 2 . Nieruchomość opisana w § 1 zostanie nabyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r.. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Joachim Grabowski (15 kwietnia 2009, 11:29:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6549