string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XX/165/2008RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 grudnia 2008w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art.6 ust.l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/165/2008
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art.6 ust.l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie oraz podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1) jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z pojemnika SM-110 w strefie pierwszej (Łasin, Nowe Mosty, Szczepanki) -   5,40 zł.
2)    jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z pojemnika GMT-120 w strefie pierwszej (Łasin, Nowe Mosty, Szczepanki)  -6,18 zł
3)    jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z pojemnika SM-110 w strefie drugiej (pozostałe miejscowości gminy Łasin)   -   6,54 zł
4)    jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z pojemnika GTM-120 w strefie drugiej (pozostałe miejscowości gminy Łasin) - 7,62 zł
5)    jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z kontenera KP-7 w strefie pierwszej (Łasin, Nowe Mosty, Szczepanki) -241,93 zł
6)    jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z kontenera KP-7 w strefie drugiej (Jakubkowo, Szonowo, Stare i Nowe Błonowo, Przesławice) -   258,22 zł.
7) jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z kontenera KP-7 w strefie trzeciej
(Zawda, Nogat, Goczałki, Zawdzka Wola, Szynwałd, Święte) -   279,93 zł.
8)   składowanie i utylizacja 1 nr odpadów komunalnych na gminnym składowisku w miejscowości Szczepanki    - 21,96 zł.;
9) składowanie i utylizacja 11 odpadów komunalnych na gminnym
składowisku w miejscowości Szczepanki       - 130,00 zł.;
10) eksploatacja 1 pojemnika SM-110 w miesiącu                                                                         - 2,14 zł.;
11) eksploatacja 1 pojemnika GMT-120
w miesiącu                                                                         -3,17 zł.;
12) eksploatacja 1 kontenera KP-7
w miesiącu                                                                       - 48,00 zł.;
Stawki nie zawierają podatku VAT.

§ 2. Ustala się, że w przypadku, gdy z mocy art.6 ust.3 cyt. w § 1 ustawy obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmie gmina, za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pobierane będą opłaty według stawek górnych określonych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/91/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko -Pomorskiego z 2008 r. Nr 24, poz. 334).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

metryczka


Opublikował: Joachim Grabowski (15 kwietnia 2009, 11:46:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6020