string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XX/166/2008RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 grudnia 2008w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/166/2008
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111); uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

§ 2. Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) uchwała Nr XI/71/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z 2004 r. Nr 9, poz. 102);
2) uchwała Nr XVI/92/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 83, poz. 1448);
3) uchwała Nr XXXI/142/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 111, poz. 1923);
4) uchwała Nr XXXVII/170/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 41, poz. 673).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Joachim Grabowski (15 kwietnia 2009, 11:49:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5371