string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XX/167/2008 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 30 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok. Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 174 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111) art. 165, art. 184 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112) art. 8 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/167/2008
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 174 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111) art. 165, art. 184 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112) art. 8 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539) uchwala się, co następuje:


§ l.W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr XlI/88/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2008 zmienionym
Uchwałą Nr XIII/104/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 marca 2008r. Zarządzeniem Nr 133/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 kwietnia 2008r. Zarządzeniem Nr 139/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 maja 2008r. Uchwałą Nr XV/115/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 maja 2008r. Uchwałą Nr XVI/121/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2008r. Zarządzeniem Nr 156/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 lipca 2008r. Uchwałą Nr XVII/129/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 września 2008r. Uchwałą Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2008r. Uchwałą Nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008r. Zarządzeniem Nr 190/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2008r. Zarządzeniem Nr 192/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 grudnia 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 19.854.537,00 zł. w tym:
dochody bieżące       19.716.665,00 zł,
dochody majątkowe      137.872,00 zł
zastępuje się kwotą 19.815.226,00 zł w tym:
dochody bieżące       19.677.354,00 zł,
dochody majątkowe      137.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr I do niniejszej uchwały.
2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 22.248.550,00 zł w tym:
wydatki bieżące       20.250.184,00 zł
wydatki majątkowe    1.998.366,00 zł
zastępuje się kwotą 22.209.239,00 zł w tym:
wydatki bieżące        20.210.873,00 zł
wydatki majątkowe    1.998.366,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) w załączniku nr 8 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2008 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4) w załączniku nr 14 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

metryczka


Opublikował: Joachim Grabowski (15 kwietnia 2009, 11:56:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4672