string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XX/168/2008RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 grudnia 2008w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/168/2008
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 20.711.634,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące               20.586.834,00 zł,
2) dochody majątkowe               124.800,00 zł    z tego:
a) dochody ze sprzedaży majątku             120.000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  4.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 23.573.608,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące    19.159.484,00 zł    z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    9.385.956,00 zł,
b) dotacje   750.000,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego   50.000,00 zł,
d) wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji  0,00 zł,

2)  wydatki majątkowe  4.414.124,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.047.373,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 3.1. Deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości 2.861.984,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  1.551.901,00 zł,
2) wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.310.083,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 3.265.797,00 zł, rozchody w wysokości 403.813,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)        ogólną w wysokości              60.000,00 zł.,
2)        celową w wysokości            200.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie  200.000,00 zł., w tym zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł
b)  wydatki inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 81.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody 4.895.070,00 zł., wydatki 4.895.070,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 538.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 212.000,00 zł., zgodnie załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody -  80.000,00 zł.;
2) wydatki     -130.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  -w kwocie 0,00 zł.;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    - w kwocie 0,00 zł.;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie gminy w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2010 ) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku;
3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 16.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. W roku 2009 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

metryczka


Opublikował: Joachim Grabowski (15 kwietnia 2009, 12:06:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4422