string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XX/169 /2008RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz art. 4 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/169 /2008
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz art. 4 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr 111/22/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, zmienionej uchwałą Nr XI/70/2007 z dnia 29 listopada 2007 r., uchwałą Nr XV/119/2008 z dnia 26 maja 2008 r. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustała się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w wysokości:
1)  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                - 4.670,00 zł.;
2)  dodatek funkcyjny w wysokości                            - 1.680,00 zł.;
3)  dodatek specjalny w wysokości 20%  wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego        - 1.270,00 zł.;
4)  dodatek za wysługę lat w wysokości 20%               -    934,00 zł.
wynagrodzenia zasadniczego"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

metryczka


Opublikował: Joachim Grabowski (15 kwietnia 2009, 12:11:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4817