Uchwała nr XX/170/2008RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 grudnia 2008w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Łasin.Na podstawie art. 25 ust. 4, ust.6, ust.7 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/170/2008
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Łasin.

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust.6, ust.7 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady dietę miesięczną w formie zryczałtowanej w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.)

§ 2. Ustala się dietę miesięczną w formie zryczałtowanej:

1) dla radnych - wiceprzewodniczących Rady, przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji Rady w wysokości 50% diety Przewodniczącego Rady ustalonej zgodnie z § 1;
2) dla pozostałych radnych w wysokości 45% diety Przewodniczącego Rady ustalonej zgodnie z §l.

§ 3.1. Obniża się o 10% dietę miesięczną za każdorazową nieobecność radnego na posiedzeniach komisji oraz sesji.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku przedłożenia przez radnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pobyt radnego w szpitalu.

§ 4. Tracą moc uchwały:
 
1) uchwała Nr 111/34/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady oraz radnych Rady Miasta i Gminy Łasin;
2) uchwała Nr X/62/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady oraz radnych Rady Miasta i Gminy Łasin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
 

metryczka


Opublikował: Joachim Grabowski (15 kwietnia 2009, 12:15:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4338