string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XVIII/152/2008RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 17 października 2008w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 i, Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, pozl568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, pozl337orazz2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 13 ust.l, art. 40 ust.l pkt.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 26}, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.l420,Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr59, poz.369.) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XVIII/152/2008
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 17 października 2008


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 i, Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, pozl568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, pozl337orazz2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 13 ust.l, art. 40 ust.l pkt.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 26}, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.l420,Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr59, poz.369.) uchwala się , co następuje:


§ 1 .Wyraża się zgodę na zbycie działki niezabudowanej w przetargu nieograniczonym o pow. 1,03 ha położonej w Nowych Mostach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 109/3, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystąKW 19437, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.
 
§ 2 . Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Joachim Grabowski (6 maja 2009, 08:01:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4621