string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr III/18/2010RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 31 grudnia 2010w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w ŁasinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591') w zw. z art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr III/18/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 31 grudnia 2010


w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591') w zw. z art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Nadaje się Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr V/43/94 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie, zmieniona uchwałą Rady Miasta i Gminy w Łasinie Nr XX/128/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/43/94 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 1 grudnia 1994 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 12:46:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4367