string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr III/19/2010 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 31 grudnia 2010zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz, U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.1), art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.2) w związku z art. 4 ust.2 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr III/19/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 31 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz, U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.1), art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.2) w związku z art. 4 ust.2 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr XXXV 111/297/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz, Woj. Kuj. - Pom. Nr 174 poz. 2244) § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała nr Nr III/19/2010 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 31.12.2010 (131kB) pdf

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 12:55:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5210