Uchwała nr VIII/51/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1}, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2] uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/51/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1}, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2] uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2011 (zmiana: Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r., Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 marca 2011r., Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 kwietnia 2011r., Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 maja 2011r.; Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2011r.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§ 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 21.966.614,00 zł, w tym:

dochody bieżące    20.818.614,00 zł,
dochody majątkowe       1.148.000,00 zł
zastępuje się kwotą     26.133.443,00 zł, w tym:
dochody bieżące    21.038.178,00 zł,
dochody majątkowe       5.095.265,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2} w § 2 ust 1 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 26.714.995,00 zł, w tym:

wydatki bieżące       21.050.139,00 zł,
wydatki majątkowe    5.664.856,00 zł
zastępuje się kwotą 31.114.824,00 zł, w tym:
wydatki bieżące       21.307.940,00 zł,
wydatki majątkowe    9.806.884,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011- 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4 ] załącznik nr 4 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku otrzymuje brzmienie   jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5] § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Określa się:
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.014.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14".

6] załącznik nr 14 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.981.381,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.563.381,00 zł,
2)  wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 365.000,00 zł,
3] zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, 4] spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 53.000,00 zł.";

8) § 4 otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.994.381,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.";

9)    załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

10] załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

11)    § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1] dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych    879.874,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 212.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.";

12)  załącznik nr 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki (4135kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:08:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3317