Uchwała nr VIII/52/2011 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)l art. 226, art 227, art 228 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2} w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.3] uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)l art. 226, art 227, art 228 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2} w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.3] uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i.Gminy Łasin na lata 2011-2018 2011 (zmiana: Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r.) wprowadza się następujące zmiany:

1] załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2] załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik (633kB) pdf

Uzasadnienie (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:13:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3375