Uchwała nr Nr VIII/53/2011 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w GrudziądzuNa podstawie art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr VIII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Na podstawie art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Zespół do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na kadencję 2012-2015 , zwany dalej Zespołem w następującym składzie:

1/    PIOTR ŻUCHOWSKI    - Przewodniczący
2/    RAFAŁ KOBYLSKI    - Z-ca Przewodniczącego
3/    WIOLETA KALINOWSKA    - Sekretarz
4/    JOANNA KUCZEK    - Członek

§ 2. Zespół określony w § 1 zobowiązany jest przed przystąpieniem do wyborów, przedstawić na sesji Rady Miejskiej swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5140