Uchwała nr VIII/56/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, całkowitego lub częściowego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pktl5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 50 ust.6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt.l 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje

Uchwała nr VIII/56/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, całkowitego lub częściowego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pktl5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 50 ust.6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt.l 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje


§ 1. W § 7 załącznika do uchwały Nr XXX/253/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, całkowitego lub częściowego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 63, poz. 692) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„ 3. Świadczeniobiorca, który ukończył 100 lat jest całkowicie zwolniony z odpłatności za usługi opiekuńcze."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3808