Uchwała nr VIII/57/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/57/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między gmina-miastem Grudziądz a Miastem i Gminą Łasin w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych, realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego -Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na okres od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Łasin do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 ust.l.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4023