Uchwała nr VIII/59/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto i Gminę ŁasinNa podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25721) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/59/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto i Gminę Łasin

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25721) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1. Świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto i Gminę Łasin w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Opłacie podlegają świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w § 1.

2.Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące świadczenia:

1)zabawy tematyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;

2)zajęcia edukacyjne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

3)gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

4)zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne dziecka;

5)zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych;

6)zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną, realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka;

7)gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka;

8)zajęcia relaksacyjno - wyciszające.

3.Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w ust. 1, wynosi miesięcznie:

1) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze do 7 godzin dziennie - 7,44 % minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);
 
2) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze powyżej 7 godzin dziennie - 9,32 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w pkt 1. 4. Miesięczną opłatę, o której mowa w ust. 2 zaokrągla się do pełnego złotego.

§ 3. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez publiczne przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 4. Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 15 danego miesiąca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXl/258/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Miasto i Gminę Łasin przedszkola publicznego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:39:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4340