Uchwała nr VIII/61/2011 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w ŁasinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2006 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/61/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Łasinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2006 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:


§1. Ustala się opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Łasinie w następujących wysokościach:

1)    opłata za miejsce grzebalne lub rezerwację miejsca grzebalnego za życia na okres 20 lat:
a)    grób pojedynczy - 180,00 zł.,
b)    grób rodzinny (podwójny) - 360,00 zł.,
c)    grób dla dziecka zmarłego przed 6 rokiem życia - 120,00 zł.,

2)    opłata bezterminowa za każde miejsce w grobowcu - 700,00 zł.;
3)    opłata za dochowanie do grobu ziemnego następnego zmarłego oraz pochowanie zmarłego w zarezerwowanym grobie rodzinnym w trakcie trwania terminu 20-letniego w wysokości 11,50 zł za każdy rok do upływu terminu 20-letniego, o którym mowa wyżej;
4)    opłata za wjazd pojazdem na teren Cmentarza Komunalnego - 30,00 zł.;
5)    opłata za zezwolenie na postawienie nagrobka:

a)    nagrobek grobu pojedynczego - 200,00 zł.,
b)    nagrobek grobu rodzinnego (podwójny) - 400,00 zł.,
c)    nagrobek grobu dla dziecka zmarłego przed 6 rokiem życia - 100,00 zł.

§2. Do opłat wymienionych w §1 dolicza się należny podatek VAT.

§3. Traci moc uchwała Nr V/30/91 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Łasinie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:43:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3989