Uchwała nr VIII/62/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 lipca 2011w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulgNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/62/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 lipca 2011


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:


§1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Łasin oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    ustawie - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

2)    należnościach - oznacza to należności pieniężne główne wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi, mające charakter cywilnoprawny, przypadające Miastu i Gminie Łasin lub jej jednostkom podległym;

3)    dłużniku- oznacza to osobę fizyczną osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłaty należności;

4)    przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

5)    działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z dnia 9 maja 2008 r.);

6)    uprawnionym organie lub osobie - oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Łasin lub kierownika jednostki podległej Miastu i Gminie Łasin (jednostki budżetowej, zakładu budżetowego)
;
7)    uldze - oznacza to umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności.
 
§ 3. 1. Uprawniony organ lub osoba na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym może:

1)    umorzyć należność w całości lub części;
2)    odroczyć terminy spłaty całości lub części należności;
3)    rozłożyć na raty płatność całości lub części należności.

2.    Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

3.    Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej należności.

4.    W przypadku niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.

5.    Okres odroczenia terminu zapłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a w przypadku rozłożenia płatności należności na raty - nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia udzielenia ulgi.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie ulgi, złożony przez dłużnika, powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adresu (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), a nadto treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi, a także dowodów uzasadniających to żądanie.
2. Wniosek składany przez osobę fizyczną winien zawierać informację o stanie majątkowym. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.    Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do ich usunięcia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4.    Uprawniony organ lub osoba zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

§ 5. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ lub osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.

§ 6. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 5, może stanowić pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 29.12.2006 r.).

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 
2)    informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

3)    sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonego zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 7. 1. Należności z urzędu mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2} osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9. Do stosowania ulg w spłacie należności są uprawnieni: 1] Burmistrz Miasta i Gminy Łasin - bez względu na wysokość kwoty należności;

2] kierownik jednostki podległej Miastu i Gminie Łasin - w odniesieniu do należności
przypadających tej jednostce, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 2.000 zł.

§ 10. Uprawnieni do stosowania ulg w spłacie należności zobowiązani są do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zebrania materiału dowodowego i przestawienia stanu faktycznego sprawy w protokole według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych odroczeń terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty w roku budżetowym, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin przedkłada Radzie Miejskiej Łasin w formie pisemnej sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych odroczeń terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty w roku budżetowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XIV/112/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu i Gminie Łasin lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2008r. Nr 74, poz. 1232).
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Załączniki (202kB) pdf

Załacznik (325kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:54:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4591