Uchwała nr IX/63/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 2 września 2011w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzuna podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z poźn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/63/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 2 września 2011


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z poźn. zm.2) uchwala się, co następuje:§ 1.

Stwierdza się, że w oparciu o wyniki tajnego głosowania zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej, na ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na kadencję w latach 2012-2015 Rada Miejska wybrała osoby ujęte na liście stanowiącej załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 
§ 2.

Załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Kadencja nowo wybranych ławników rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2012 roku.
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

______________________________

Załącznik Nr 1 (103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 grudnia 2011, 09:08:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4486