Uchwała nr IX/67/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 2 września 2011w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowaniaNa podstawie art. 12 § 1, 4, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/67/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 2 września 2011


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 1, 4, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania, ustala się jego numer, granice i siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 
Numer obwodu glosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
 
7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie, ul. Grudziądzka 2§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 grudnia 2011, 09:16:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3573