Uchwała nr IX/68/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 2 września 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/68/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 2 września 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2011 (zmiana: Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r., Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 marca 2011r., Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 kwietnia 2011r., Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 maja 2011r.; Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2011r., Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r., Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2011r.) wprowadza się następujące zmiany: 1] w§ 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 26.459.523,00 zł, w tym:

dochody bieżące         21.364.258,00 zł,
dochody majątkowe      5.095.265,00 zł
zastępuje się kwotą     26.547.420,00 zł, w tym:
dochody bieżące         21.469.255,00 zł,
dochody majątkowe       5.078.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2)w§2ust. 1 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 31.440.904,00 zł, w tym:

wydatki bieżące       21.634.020,00 zł,
wydatki majątkowe    9.806.884,00 zł
zastępuje się kwotą 31.528.801,00 zł, w tym:
wydatki bieżące       21.626.917,00 zł,
wydatki majątkowe    9.901.884,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011- 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4} załącznik   nr 4   Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku otrzymuje brzmienie   jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 6] załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

________________________

Załącznik (2179kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 grudnia 2011, 09:22:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3128